дипломная работа «Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам»

Вид:дипломная работа

Описание

Нормативна-законодавча база статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам. Характеристика статистичної та спеціальної звітності. Методика заповнення статистичної звітності. Спеціальна звітність та її форми.

Скачать бесплатно [661 K]


ограми. У разі відсутності достатньої інформації щодо розподілу між роботодавцями активів, зобов'язань, витрат і доходів за програмою виплат за участю кількох роботодавців, зобов'язання і витрати за такою програмою визначаються і визнаються у порядку, передбаченому для програми з визначеним внеском.

Інші виплати працівникам

- Зобов'язання щодо виплат інструментами власного капіталу підприємства визначаються і визнаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року N 559, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2001 року за N 1050/6241.

- Інші довгострокові виплати працівникам визнаються зобов'язанням через створення на дату балансу забезпечення в сумі теперішньої вартості цього зобов'язання на дату балансу за вирахуванням справедливої вартості на дату балансу активів програми, якими буде погашатися це зобов'язання. Обчислення теперішньої вартості зобов'язання за іншими довгостроковими виплатами здійснюється відповідно до пунктів 24 - 28 Положення (стандарту) 26.

Витрати на інші довгострокові виплати працівникам визначаються в сумі вартості поточних робіт, виконаних працівниками, витрат на відсотки за програмою, актуарних збитків (за вирахуванням актуарних прибутків) і збитків (за вирахуванням прибутків) від скорочення програми або остаточних розрахунків за нею, зменшеної на суму очікуваного прибутку від активів програми, на суму визнаного активом права на відшкодування і на суму вартості раніше виконаних працівниками робіт. Актуарні прибутки (збитки) та вартість раніше виконаних працівниками робіт визнаються у періоді їх виникнення.

Якщо визначена в такому порядку величина має від'ємне значення, то вона визнається іншим операційним доходом.

Такі виплати повинні здійснюватися відповідно до спеціальних програм, законодавча база для яких у цей час тільки розробляється (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1 - Нормативні акти які регулюють виплати працівникам й утримань із заробітної плати

№ п/п Виплати Нормативні акти
1 2 3
1 «Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням» і відображається по кредиту рахунок 66 «Розрахунки по оплаті праці» П.6 ПБО-26, Інструкція №291
2 «..Виплати за невідпрацьований час, які не підлягають нагромадженню, визнаються зобов'язанням у тім періоді, у якому час відсутності працівника на роботі підлягає оплаті» П. 7 ПБО -261
3 Виплати при звільненні визнаються витратами того періоду, у якому виникають зобов'язання по таких виплатах, якщо підприємство зобов'язується звільнити працівника до досягнення їм пенсійного віку або надати виплати при звільненні за власним бажанням працівника відповідно до законодавства або контракту П. 9, П. 10 ПБО -26
4 Заробітна плата й інші виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданню послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до об'єкта конкретних витрат, і суми нарахованих на таку зарплату страхових внесків визнаються прямими витратами й відображаються по дебету рахунку 23 «Виробництво» П. 13 ПБО -16, Інструкція №291
5 Оплата праці апарата управління цехами, ділянками й т.п., а також оплата праці загальновиробничого персоналу, і суми нарахованих на таку оплату праці страхових внесків належать до загальновиробничих витрат і відображаються по дебету рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» Пп.15.1, пп. 15.7 ПБО -16, Інструкція №291
6 Оплата праці апарата управління підприємством і іншим загальногосподарським персоналом і суми нарахованих на таку оплату праці страхових внесків визнаються адміністративними витратами й відображаються по дебету рахунку 92 «Адміністративні витрати» П. 18 ПБО -16, Інструкція №291
7 Оплата праці й комісійні винагороди продавцям, торговельним агентам і працівникам підрозділів, що забезпечують збут, і суми нарахованих на таку оплату праці страхових внесків відносяться до витрат на збут і відображаються по дебету рахунку 93 «Витрати на збут» П. 19 ПБО -16, Інструкція №291
Продовження таблиці 1.1

1 2 3
8 Оплата праці працівників соціально-культурної сфери підприємств і суми нарахованих на таку оплату праці страхових внесків класифікуються як інші операційні витрати й відображаються по дебету рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» П. 20 ПБО - 16, Інструкція №291
9 Інформація про розрахунки з персоналом (як облікового, так і не облікового складу підприємства) по оплаті праці узагальнюється на рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці» Інструкція №291
10 По кредиту рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці» відображаються:

- нарахована працівникам підприємства основна й додаткова зарплата;

- премії;

- допомога з тимчасової непрацездатності;

- інші нарахування.

По дебету рахунку 66 відображаються суми:

- виплаченої заробітної плати, премій, посібників і ін.;

- утриманих податків, платежів по виконавчих документах;

- вартість виданих працівникові в рахунок заробітної плати матеріалів, продукції або товарів;

- інші утримання із сум оплати праці персоналу Інструкція №291
11 Нараховані, але не отримані персоналом у встановлений строк суми по оплаті праці відображаються по дебету субрахунку 661 «Розрахунки по заробітній платі» і кредиту субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами» Інструкція №291
12 Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться по кожному працівнику, а також по видах виплат і втримань Інструкція №291

Для узагальнення виплат працівникам у бухгалтерському обліку передбачено рахунок 66. На рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» має такі субрахунки:

661 «Розрахунки за заробітною платою»;

662 «Розрахунки з депонентами».

За кредитом рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом - виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.

Кореспонденція рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» розглянуто у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Кореспонденція рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці»

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
24 «Брак у виробництві»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

46 «Неоплачений капітал»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід» 15 «Капітальні інвестиції»

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

81 «Витрати на оплату праці»

85 «Інші затрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

99 «Надзвичайні витрати»

Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк суми з оплати праці, відображаються за дебетом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» та кредитом субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами».

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань.

До витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, та інших цільових надходжень відносяться виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати відповідно до існуючих нормативних документів. До витрат на виробництво винагороди за підсумками роботи за рік не включаються, а до валових витрат включаються.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату праці наведена у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 - Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату праці

п/п Зміст операцій Дт

Кт
1 2 3 4
1 Нарахування основної і додаткової зарплати за окладами і тарифами 23 “Виробництво”

93 “Витрати на збут”

92 “Адміністративні

витрати” 661 “Розрахунки по заробітній платі”

811 “Виплати за окладами і тарифами”
2 Нарахування премії робітникам

23 “Виробництво”

93 “Витрати на збут”

92 “Адміністративні

витрати” 661 “Розрахунки по заробітній платі”

812 “Премії та заохочення”
3 Нарахування збору на пенсій

не страхування 23 “Виробництво”

93 “Витрати на збут”

92 “Адміністративні

витрати” 651 “По пенсійному

забезпеченню”

821 “Відрахування на пенсійне забезпечення


4 Нарахування збору на соціальне страхування

робітникам 23 “Виробництво”

93 “Витрати на збут”

92 “Адміністративні

витрати” 652 “По соціальному страхуванню”

822 “Відрахування на соціальне страхування”
5 Нарахування збору на соціальне страхування на випадок

безробіття

23 “Виробництво”

93 “Витрати на збут”

92 “Адміністративні

витрати” 653 ”По страхуванню на випадок безробіття”

823 “Страхування на

випадок безробіття”

Згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників затвердженою наказом Державного комітету статистики України 28.09.2005 N 286 підприємства подають органам державної статистики форми державних статистичних спостережень у строки, визначені на бланках форм. Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі.

Форми державних статистичних спостережень на підприємствах заповнюються на основі типових форм первинної облікової документації.

До первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників належать:

- наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;

- особова картка;

- наказ (розпорядження) про надання відпустки;

- табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати;

- розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості;

- особові рахунки, трудові договори (контракти), цивільно-правові договори й інші документи первинного та бухгалтерського обліку, затверджені у встановленому порядку, що характеризують кількісний та якісний склад працівників, їхній дохід у грошовій, натуральній формах, а також розміри пільг і компенсацій.

Відмітки в табелі обліку використання робочого часу про причини відсутності на роботі, тривалість робочого дня, понаднормову роботу та інші відхилення від нормальних умов праці здійснюються лише на основі документів, оформлених належним чином (листки непрацездатності, листки простоїв, довідки про виконання державних або громадських обов'язків тощо).

У формах державних статистичних спостережень містяться різні показники кількості працівників, які відрізняються методом розрахунку та метою їхнього використання.

Зокрема, передбачається підрахунок облікової кількості штатних працівників у цілому по підприємству, а також окремих категорій працівників. Наприклад, зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, працюючих пенсіонерів, інвалідів тощо.

Показник середньооблікової кількості штатних працівників використовується для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили. Суть його визначення полягає у тому, що зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи), незалежно від терміну трудового договору та тривалості робочого часу.

Виплати працівникам являються базою для нарахувань й утримання страхових внесків у Пенсійний і фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - соціальні фонди). Далі розглянемо особливості відбиття в обліку сум, пов'язаних з оплатою праці, податку з доходів фізичних осіб і страхових внесків у Пенсійний фонд і фонди соціального страхування. Оскільки страхові внески відносяться до обов'язкових платежів, операції з ними розглядаються як складова частина податкового обліку.

У таблиці 1.4, наведені фактори (обставини) сум, що впливають на відбиття в обліку, заробітної плати, нарахувань на заробітну плату й утримань із неї.

Таблиця 1.4 - Фактори (обставини), що впливають на відображення в обліку сум заробітної плати, нарахувань на заробітну плату й утримань

№ п/п Фактори Характеристика факторів У чому проявляється вплив на:
бухгалтерський облік податковий облік
1 2 3 4 5
1 Відносини із власником працівник підприємства застосовуються загальні правила
зовнішній сумісник
особу, що виконує роботу за договором цивільно-правового характеру суб'єкт підприємницької діяльності застосовуються загальні правила податок з доходів фізичних осіб не втримується
громадянин (не підприємець) утримується податок з доходів фізичних осіб; нараховуються й утримуються страхові внески в Пенсійний фонд
зв'язана особа не впливає, але певна інформація про операції з такими особами повинна бути наведена в ' примітках до фінансової звітності застосовується спеціальне правило
2 Форма виплати грошова різні схеми проведень застосовуються загальні правила
натуральна або інша, відмінна від грошової є операцією із продажу й, відповідно, об'єктом обкладання ПДВ
Продовження таблиці 1.4

1 2 3 4 5
3 Розмір заробітної плати сума місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 1 січня звітного податкового року, помножена на 1,4 і округлена до найближчих 10 грн. максимальна величина, на яку нараховуються й з якої втримуються страхові внески у фонди соціального страхування не впливає при нарахуванні оплати праці в межах такого розміру застосовується податкова соціальна пільга страхові внески нараховуються на оплату праці в межах такої максимальної величини
4 Категорія одержувачів доходів обличчя, що мають право на підвищену соціальну пільгу не впливає при одержанні оплати праці в межах її розміру, установленого для застосування пільги, надається пільга, збільшена в 1,5 або 2 рази
інваліди застосовується особливий порядок нарахування страхових внесків у Пенсійний фонд
пенсіонери, іноземці, особи без громадянства не втримуються страхові внески до фонду соціального страхування по безробіттю
5 Категорія платника податку з доходів фізичних осіб резидент не впливає застосовуються загальні правила
нерезидент для окремих видів доходів застосовується подвійний розмір ставки податку з доходів фізичних осіб
6 Вид оплати праці основна заробітна плата при відбитті операцій по нарахуванню застосовуються різні рахунки обліку включається до складу валових видатків за умови зв'язку з господарської діяльності й з урахуванням деяких обмежень
додаткова заробітна плата
інші заохочувальні й компенсаційні виплати у більшості випадків не включається до складу валових видатків
7 Зв'язок виплати з господарською діяльністю зв'язана не впливає включається до складу валових видатків або видатків, що підлягають амортизації
не зв'язана не включається до складу валових видатків
Продовження таблиці 1.4

1 2 3 4 5
8 Затримка виплати заробітної плати виплата пізніше строку, установленого трудовим договором компенсація, пов'язана із втратою частини заробітку, відображається в складі відповідних операційних видатків включаються до складу валових видатків
цивільно-правовим договором штрафні санкції, які можуть при цьому сплачуватися, відображаються в складі інших операційних видатків не включаються до складу валових видатків
9 Інфляція перевищуюча певен законодавством рівень, вимагає проведення індексації заробітної плати індексація заробітної плати приводить до збільшеного її суми; проіндексована сума заробітної плати відображається в бухгалтерському й податковому обліку Д за загальними правилами

До фонду заробітної плати належить основна заробітна плата, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати (рисунок 1.1).

До фонду основної заробітної плати належить заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обовязки) за відрядними розцінками, тарифними ставками робітників та посадовими окладами службовців.

До основної заробітної плати включено також суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет та журналів, телеграфних агентств, видавництв, радіо, телебачення та інших підприємств і (або) оплата їх праці, що здійснюється за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на певному підприємстві.

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.

До фонду додаткової заробітної плати входять надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством (за високу кваліфікаційну майстерність, за класність водіям, персональні надбавки, за знання іноземної мови тощо).

Рисунок 1.1 - Структура заробітної плати

До фонду додаткової заробітної плати також належать оплата щорічних і додаткових відпусток, компенсація за невикористану відпустку, премії за виробничі результати, включаючи премії за економію матеріальних ресурсів тощо.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у вигляді винагород за підсумками роботи за рік, винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога, вартість путівок на лікування та відпочинок тощо.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюється підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі коли колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобовязаний погодити ці питання з профспілковим органом, що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво органом.

Систематизація порядку оподаткування фонду оплати праці і виплат, які не входять до фонду оплати праці, розглянуто у додатку А

1.2 Характеристика статистичної та спеціальної звітності

1.2.1 Методика заповнення статистичної звітності

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення форм державної статистичної звітності з праці були затверджені форми державної статистичної звітності.

Інструкція зі статистики заробітної плати від 13.01.2004 № 5 розроблена відповідно до Законів України “Про державну статистику” та “Про оплату праці” з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики оплати праці й стандартів Системи національних рахунків. З 1 лютого 2005 року наказом Держкомстату України «Про затвердження форм державних статистичних спостережень з праці» від 11.08.2004 р. № 472 запроваджулися такі форми статистичної звітності з праці:

№ 1-ПВ - місячна «Звіт з праці», що подається починаючи зі звіту за січень 2005 року;

№ 1-ПВ - квартальна «Звіт з праці», що подається починаючи зі звіту за І квартал 2005 року.

Інструкція містить основні методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об'єктивної статистичної інформації про розміри та структуру заробітної плати найманих працівників. У формах державних статистичних спостережень відображаються нарахування працівникам підприємства у відповідності до розрахунково-платіжних документів незалежно від терміну їхніх фактичних виплат. Зазначені суми наводяться до утримання прибуткового податку та внесків працівників на обов'язкове державне соціальне страхування.


назад | 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  | вперед