курсовая работа «Міжнародні контракти: сутність структура види»

Вид:курсовая работа

Описание

Поняття та характеристика зовнішньоторговельних контрактів. Класифікація та види зовнішньоторгових договорів. Структура, зміст та особливості оформлення зовнішньоторгових контрактів купівлі-продажу. Базисні умови поставки "Інкотермс 2000".

Скачать бесплатно [52 K]


ал у порту призначення з оплатою покупцем мит і ввізних зборів; б) DEQ - Delivered Ex Quay (...Named Port of Destination) (Exclusive of VAT and/or Taxes) - поставлено на причал у порту призначення без оплати податку з доданої вартості або інших податків. Якщо у ЗТК не уточнено, що митні формальності та мита оплачуються покупцем, то вони є обов'язком продавця.

Українське законодавство дозволяє українським субєктам ЗЕД в їх ЗТК, які укладаються як на експорт так і на імпорт товарів, використовувати термін DEQ Інкотермс 2000 в повному виді, без особливих обмежень. Пункт поставки товару, який імпортується в Україну на умовах DEQ, буде знаходитися в одному з морських (річних) портів України, який взмозі прийняти даний вид товару (вантажу). Після прийняття поставки товару від продавця в пункті поставки в порту призначення, український імпортер повинен самостійно організувати подальше перевезення товару від даного порту до кінцевого пункту призначення в Україні. При поставці товару на умовах DEQ український експортер зобовязаний за свій рахунок покупцю звичайний транспортний документ і/або де лівері ордер.

12. DDU - Поставлено без сплати мита у поіменованому пункті (DeliveredDuty Unpaid...Named Port of Destination - DDU). Продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання з моменту поставки товару у поіменований пункт у країні призначення. Продавець сплачує усі витрати з доставки товару та усі ризики з втрати, розкрадання тощо, пов'язані з доставкою товару. Витрати зі сплати ввізних мит лежать на покупцеві. Витрати з розвантаження товару на підприємстві покупця сплачуються покупцем. Якщо поставка здійснюється в іншому місці, навантаження (перевантаження) товару на транспортний засіб покупця сплачується продавцем. Різновидом даної умови є DDU created - поставлено у місце призначення без оплати мита, але з виконанням за рахунок продавця усіх митних формальностей. За цим варіантом продавець бере на себе усі витрати у місці призначення вантажу, крім оплати мита та ввізних зборів.

Українське законодавство дозволяє українським субєктам ЗЕД в їх ЗТК, які укладаються як на експорт так і на імпорт товарів, використовувати термін DDU Інкотермс 2000 в повному виді, без особливих обмежень. Українські субєкти повинні самостійно за свій рахунок та на свій риск провести в Україні митне оформлення товарів на вивіз, тобто оформити вантажну декларацію, а також інші дозволи, сертифікати та інші документи, які необхідні для митного оформлення експорту даного товару, сплатити повязані з цим обовязкові платежі. Українське підприємство-експортер товару, яке застосовує умови поставки DDU, зобовязані за свій рахунок укласти договір перевезення від обраного ним (чи узгодженого з покупцем) пункту відвантаження на території України до узгодженого з покупцем місця призначення.

13. DDP - Поставлено зі сплатою мита у поіменованому пункті (Delivered Duty Paid...Named Port of Destination - DDP). Продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання з моменту надання товару у поіменованому пункті у країні призначення. Продавець несе усі ризики з втрати, розкрадання тощо, пов'язані з доставкою товару. Продавець сплачує усі збори з доставки товару, включаючи імпортні мита. Витрати з розвантаження товару на підприємстві покупця сплачуються покупцем. Якщо поставка здійснюється в іншому місці, не на підприємстві покупця, вона вважається завершеною після навантаження (перевантаження) на транспортний засіб покупця. Існує два варіанти даної умови: a) DDP unloaded - поставлено у місце призначення з оплатою мита, але без розвантаження. За цим варіантом розвантаження товару із транспортного засобу (автомобіля, або вагона, або платформи) оплачує покупець. Погоджуючись на таку умову, продавець повинен попередньо переконатись у тому, що покупець має необхідні засоби та механізми для розвантаження товару у місці призначення; б) DDP Exclusive of'VATand/or Taxes - поставлено у місце призначення без оплати податку з доданої вартості та/або інших податків. Якщо у ЗТК не обумовлено інше, продавець забезпечує виконання та оплату усіх митних формальностей, пов'язаних із ввезенням товару у країну імпортера.

Особливістю терміну DDP є те, що за його умовами на продавця покладається зобовязання щодо здійснення митного оформлення імпорту товару в країні покупця. У звязку із цією умовою застосування терміну DDP українськими субєктами ЗЕД не завжди можливе в повному обсязі й у всіх випадках. Іноземні контрагенти - продавці товарів за такими договорами, які є нерезидентами України, не можуть самостійно здійснювати митне оформлення товарів які ввозяться (імпортуються). Тому українським імпортерам доцільніше буде використовувати в МТК замість терміну DDP термін DDU. Щодо українських експортерів, то вони можуть використовувати термін DDP в своїх ЗТК в повному обсязі.

Розділ ІІІ. ЗТК на прикладі операції купівлі-продажу ТОВ „Green Gallery”

Контракт № 6/99Київ “16” квітня 2004

ТОВ “Green Gallery”, надалі “Покупець”, в особі директора Дзися Олександра Андроновича , з одного боку, та фірма „ Ecuador”, надалі “ Продавець”, в особі директора Марії Фронд , - з другого боку , уклали цей Контракт у такому:

1.Предмет контракту

Продавец продав, а Покупець купив (надалі - товари), перераховані у Додатку №1 до даного Контракту, та який є його невідємною частиною, на суму 6300,96 ЄВРО на умовах СІР Варшава.

2. Ціна та загальна сума контракту

Продавець продав, а Покупець купив

Загальна сума Контракту, яка включає вартість експортного упакування та маркування, складає 6300,96 ЄВРО.

3. Якість товару

Якість товару повинна підтверджуватись Сертифікатом про якість підприємством-виробником.

4. Строк та дата поставки

4.1. Поставка товару за даним Контрактом повинна бути здійснена протягом 10 днів з моменту повідомлення Покупця про надходження на рахунок продавця.

4.2. Датою поставки вважається дата прибуття вантажу на умовах СІР Варшава.

4.3. При отримані від Покупця письмової заяви про зміни будь-яких позицій у Специфікації до даного Контракту в період дії даної Специфікації, Продавець залишає за собою право перегляду як ціни, так і строків поставки, викликаного внесенням змін з боку Покупця.

5. Умови платежу

5.1. Оплата вартості Товару здійснюється шляхом 100% передоплати вартості товару.

5.2. Днем оплати вважати день списання коштів з рахунку Покупця.

5.3. Всі витрати, які повязані з проведенням взаємних розрахунків та платежів, несе Покупець.

6. Гарантії

6.1.Продавець гарантує, що поставлений за цим Контрактом товар виготовлений згідно із стандартами країни-виробника. У підтвердження цього Продавець надає Покупцю Сертифікат якості виробника.

6.2. Строк гарантії становить 6 місяців з дати поставки кожної партії товару .

6.3. Покупець зобовязаний надати Продавцю претензії як щодо якості, так і щодо кількості товару протягом 10 днів з дати поставки товару.

6.4. Покупець зобовязаний скласти та передати Продавцю підтверджений Торговою палатою Рекламаційний акт, із якого будуть виявлені характер дефекту, день його виявлення та причина.

7. Форс-мажор

7.1. Обставини форс-мажору (пожежа, повінь, землетрус та інші природні лиха , військові дії, ембарго на експорт та імпорт, інші обставини, які не залежать від сторін) спів розмірно відсувають строки поставки, оскільки вони значною мірою впливають на виконання у строк Контракту або його частини.

7.2. Продавець протягом доби повідомляє Покупця про початок та закінчення обставин форс-мажору, причому повідомлення про наявність та тривалість обставин форс-мажору повинно бути підтверджено Торговою палатою.

7.3. При невиконанні Контракту понад 2 місяців Покупець має право анулювати весь Контракт або його частину.

8. Арбітраж

8.1. Будь-яка суперечка, що виникає за цим договором або у звязку з ним, підлягає передачі на розгляд у арбітражному порядку.

8.2. Арбітраж повинен складатися із трьох суддів, мати місце у Стокгольмі (Швеція) (або інша нейтральна держава), мова документів, рішення арбітрів тощо - англійська, регулювання та тлумачення Контракту - за допомогою положень Шведського права.

9. Інші умови

9.1. Всі додатки до даного Контракту є його невідємною частиною.

9.2. З моменту підписання даного Контракту усі попередні переговори та листування за ним втрачають силу.

9.3. Права та обовязки Сторін за даним контрактом не можуть бути передані будь-якій фізичній чи юридичній особі без письмової згоди обох Сторін.

9.4. Контракт набуває сили з дати його підписання.

10. Відповідальність сторін

10.1. Продавець обовязується поставляти товар згідно Специфікації в обговорені вище строки та гарантує якість, упаковку та дійсність відвантажених документів та необхідних сертифікатів.

10.11. Всі обовязки , які повязані з митним оформленням вантажу на території Польщі лягають на Покупця.

11. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Покупець фірма „Green Gallery”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продавець “ Ecuador ”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Здійснено в Києві

“16” квітня 2004 р.

Продавець Покупець

_________________ _____________________

Директор Директор

_________________ ____________________

Головний бухгалтер Головний бухгалтер

_________________ ____________________

Додаток №1 до контракту № 6/99

Товар Ціна ЄВРО кількість сума
Вазон N10 под камень керам 6,42 35 224,7
Вазон N10 шагрен.керамика 6,72 10 67,2
Вазон N14 под камень с под 8,28 45 372,6
Вазон N14 с подставкой 7,56 40 302,4
Вазон N14 шагреневый 8,70 30 261
Вазон N18 без подставки 5,16 15 77,4
Вазон N18 с подставкой 5,16 20 103,2
Вазон N20 под камень с под 21,78 15 326,7
Вазон N20 с подставкой 19,80 20 396
Вазон N20 шагреневый 22,80 30 684
Вазон N21 с подставкой 7,80 9 70,2
Вазон N25 Дзвин 36,12 18 650,16
Вазон N25 Дзвин под камень 39,90 15 598,5
Вазон вестиб.под камень 25,68 25 642
Вазон вестибюльный 23,40 35 819
Вазон вестибюльный нов. 23,40 20 468
Вазон Водограй с росписью 6,30 10 63
Вазон Водопад керамический 5,30 3 15,9
Вазон Водопад под камень 6,36 25 159
Загальна сума 6300,96

Висновки

В міжнародній комерційній практиці використовується багато різновидів зовнішньоторгових договорів, структура, зміст та особливості яких визначаються видом зовнішньоекономічної операції, яку вони супроводжують, такі як: зовнішньоторгові договори купівлі-продажу, підряду, франчайзингові, ліцензійні, лізингові та біржові угоди, договори страхування, перевезення, позики тощо. Контракти купівлі-продажу поділяються на такі види: разові, з періодичною поставкою, з оплатою в грошовій та товарній формах (повністю чи частково), попередні, строкові. Також часто використовуються типові контракти.

Підставою для здійснення зовнішньоекономічної операції є договір (контракт) - письмово оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав і обовязків у зовнішньоекономічній діяльності. Права, обов'язки і відповідальність партнерів за угодою згруповані в окремих розділах:

преамбула (визначення сторін), предмет контракту;кількість (або ціна та кількість), базові умови поставки товарів, ціна та загальна сума контракту, якість товару, строк та умови поставки, умови платежу, умови передавання-приймання товару, гарантії, претензії, пакування та маркірування товару, відвантажування товару, санкції; страхування, форс-мажорні обставини, арбітраж; інші умови, юридичні адреси, поштові й платіжні реквізити сторін.

Для спрощення укладення міжнародних договорів купівлі-продажу товарів Міжнародна торгова палата видає Інкотермс - збірники "Міжнародних правил тлумачення торгових термінів "(редакції 1953,1967,1976,1980,1990,2000 pp.), які містять базисні умови поставки.

Метою Інкотермс є забезпечення єдиного набору міжнародних правил для тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у зовнішній торгівлі. Таким чином можна уникнути або, щонайменше, значною мірою скоротити невизначеності , повязані з неоднаковою інтерпретацією таких термінів у різних країнах. 13 базисів поставки розміщені послідовно один за одним за принципом зростання витрат та відповідальності продавця з доставки товару, тобто від його найменших витрат та обов'язків до витрат та обов'язків найбільших, максимальних .

Список використаної літератури

1. "Про зовнішньоекономічну діяльність"/ Закон України від 16 квітня 1991 року К959-ХП;

2. "Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"/ Указ Президента України від 27 січня 1995 року;

3. "Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)"/ Наказ Міністрів зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 5 жовтня 1995 року N 75.

4. Луць Володимир Васильович. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. / Прикарпатський ун-т ім. В.С.Стефаника. - К. : Юрінком Інтер, 1999

5. Луць Володимир Васильович. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. / Прикарпатський ун-т ім. В.С.Стефаника. - 2. вид., стер. - К. : Юрінком Інтер, 2001

6. Ушакова Наталія Григорівна, Штангей Наталія Миколаївна, Козуб Вікторія Олександрівна. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник. - X. : Видавець Шуст А. І., 2001.

7. Макогон Ю. В., Фомичева Н. В Организация и техника внешнеторговых операций: Учеб. пособие для студ. вузов / Донецкий национальный ун-т. - Донецк : ДонНУ, 2002

8. Алексей Витальевич Плотников Деловой контакт с зарубежным партнером / (сост.). - К. : Либра

9. Плотников А. Ю. Внешнеторговый контракт от "А" до "Я": Практика подготовки и заключения. - М. : Приор, 2001.

10. Плотников А. Ю. Внешнеторговый контракт от "А" до "Я": Практика подготовки и заключения. - 2.изд., испр. и доп. - М. : Приор-издат, 2003

11. Плотников А. Ю. Как правильно составлять внешнеторговый контракт1: Практ. пособие по подготовке и заключению мезкдунар. контракта купли-продажи товаров - М,1994

12. Вениаминова А.П. „Правила Інкотермс 1990-2000: комментарии и аналитические материалы»-К.: Юстиниан, 2002

13. Грачёв Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций. Учебно-практ. пособие. Б-ка журн. "Внешнеэкономический бюллетень". - М.:ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000.

14. Дэниеле Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ., 6-е изд. - М.: "Дело Лтд", 1994

15. Феонова Л.А. Внешнеэкономические контракты. Сборник. Автор-составитель - М.: СП "Мосвет", 1994.

16. Жданов А. Практическое руководство по внешнеэкономической деятельности.

- СПб: Питер, 2001.

17. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Учеб. пособие для вузов. -М.: Международные отношения, 1999

18. Козин В.В., Пайкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000.

19. Козик В.В., Пайкова Л.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. - Львів:ДУ "Львівська політехніка", 1997..

20. Козик В.В., Папкова Л.А., Карп'як Я.С. Зовнішньоекономічні операції та контракти. Навч. посібник. - Львів: Оксарт, 1998.

21. Контракт с инофирмой. Энциклопедия международных контрактных отношений/ Под ред.М.Б.Биржакова, 2-е изд. - СПб.: ОЛБИС-САТИС, 1995.назад | 1 2 3  4  | вперед