Gaisa transporta attistiba ()

:

Gaisa transporta politika.
1999 2004


?? politika ir izstr?d?ta, ?emot v?r? Latvijas Republikas ilglaic?g?s ekonomisk?s intereses, saist?bas, ko Latvijas Republika ir uz??musies k? Starptautisk?s civil?s avi?cijas organiz?c

[7 K]