реферат «Планування діяльності підприємства»

Вид:реферат

Описание

У вступі обґрунтовується і розкривається актуальність планування в сучасних умовах, підкреслені його особливості і роль як функції управління і регулювання діяльності підприємства. У вступі вказуються мета і з

Скачать бесплатно [113 K]


я обсягу реалізації продукції у плановому році в натуральних одиницях.

2. Планування використання ресурсів підприємства для забезпечення виконання виробничої програми

2.1. Планування виробничої програми підприємства

Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає товарній номенклатурі, якості, вимогам плану продажу. Вона обґрунтовує завдання по введенню нових виробничих потужностей, потребу в матеріальних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті.

Виробнича програма складається з двох розділів: плану виробництва продукції в натуральних показниках, плану виробництва у вартісному виразі.

План виробництва продукції в натуральному виразі приводить показники випуску продукції визначеної номенклатури, асортименту, якості в фізичних одиницях виміру (тонах, м2, м3, шт.).

План виробництва продукції у вартісному виразі містить наступні показники: реалізована продукція (валовий дохід); товарна продукція; валова продукція.

Реалізованою рахують продукцію, яка оплачена покупцем або збутовою організацією.

Плановий обсяг реалізованої продукції QРПЛ визначається за формулою:

, (13)

де QПЛ - обсяг товарної продукції і-го виду в оптових цінах підприємства, див. формула (15);

QПзіПЛ - сальдо залишків готової продукції і-го виду на складі підприємства на початок і кінець планового періоду, див. вихідні дані, табл. 1, № 7;

QПвіПЛ - сальдо залишків готової продукції і-го виду, відвантаженої, але не оплаченої споживачем на початок і кінець планового періоду, див. вихідні дані, табл. 1, № 8;

n - кількість видів товарної продукції.

Розрахуємо план випуску продукції в натуральних показниках в плановому році (QВіПЛ). Її величину приймаємо рівною на 10…15 % відсотків більшою за плановий обсяг реалізації продукції (N):

, (14);

де N - плановий обсяг продажу продукції в натуральних показниках, див. параграф 1.6.;

n - кількість видів товарної продукції (приймаємо 1).

Товарна продукція включає вартість: запланованих до випуску готових одиниць товару (прийнятих відділом технічного контролю, укомплектованих, відправлених на склад готової продукції підприємства), призначених для капітального ремонту підрозділів підприємства власними силами, інструментів та оснасток власного виробництва.

Плановий обсяг товарної продукції розраховується за формулою:

, (15);

де QВіПЛ - план випуску і-го виду продукції в натуральних показниках, див. формула (14);

Ці - оптова ціна одиниці і-го виду продукції, див. формула (12);

n - кількість видів товарної продукції;

QП.Р.і - обсяг послуг та робіт промислового характеру, грн. Приймаємо рівним 20...25 % від плану випуску продукції у вартісних показниках (QВіПЛ * Ці);

m - кількість видів робіт промислового характеру.

Валова продукція включає вартість всієї виготовленої продукції і виконаних робіт чи послуг, в тому числі незавершеного будівництва. Вона оцінюється в порівняних цінах. Обсяг валової продукції розраховується за формулою:

QВАЛ=QТі+(QЗ.К-QЗ.П)+(QІ.К-QІ.П) (16);

де QЗ.К., QЗ.П - залишки незавершеного виробництва у вартісному виразі на кінець і початок періоду, див. вихідні дані, табл. 1, № 9;

QІ.К., QІ.П. - залишки інструментів і оснастки власного виробництва на кінець і початок періоду, див. вихідні дані, табл. 1, № 10.

На основі приведених розрахунків складаються форми (див. табл.3, 4.):

Таблиця 3

План виробництва і реалізації продукції підприємства в натуральному виразі

Найменування продукції

Кількість продукції в натуральному виразі

Базисний період (на 5% менше за план)

очікуване виконання (факт)

План

в тому числі по кварталах

1

2

3

4

1. Державне замовлення (5% від QВПЛ)

Виробництво профілюючих видів продукції, всього

100 % від плану

100%

в тому числі: - експорт

10%

- нова продукція

20%

2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від QВПЛ)

2.1. Готові вироби, всього

в тому числі: - експорт

- нова продукція

На 10...15% менше від плану

80%

10%

10%

2.2. Продукція із давальницької сировини

10%

2.3. Роботи промислового характеру і послуги на сторону

2%

2.4. Вироби і напівфабрикати власного виробництва, які включені в товарну і валову продукцію

5%

2.5. Інші види продукції

3%

Всього

QВПЛ

Таблиця 4

План виробництва і реалізації продукції у вартісному виразі

Найменування продукції

Кількість продукції в грошовому виразі

В цінах базисного року

В цінах планового року

в т. ч. по кварталах

1

2

3

4

1. Державне замовлення (5% від QВПЛ)

Виробництво профілюючих видів продукції, всього

в тому числі: - експорт

- нова продукція

2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від QВПЛ)

2.1. Готові вироби, всього

в тому числі: - експорт

- нова продукція

2.2. Продукція із давальної сировини

Роботи промислового характеру і послуги на сторону

Вироби і напівфабрикати власного виробництва, які включені в товарну і валову продукцію

Інші види продукції

Всього

При заповненні колонки “Кількість продукції в грошовому виразі в цінах планового року” - дані з табл. 3, колонка “План” перемножуються на ціну (12).

При заповненні колонки “В цінах базисного року” використовується індекс цін, дивись вихідні дані, табл. 1, № 14.

2.2. Планування виробничої потужності підприємства

Виробнича потужність підприємства - це потенційно максимально можливий випуск продукції необхідної якості в номенклатурі, передбаченій на плановий період при повному використанні обладнання та виробничих площ при заданому режимі роботи, прийнятій технології та організації праці.

Діюча потужність підприємства (цеху, лінії) відображає потенційну здатність виготовити протягом календарного періоду максимально можливу кількість продукції, передбачену планом номенклатури.

Діючу потужність характеризують декілька показників: потужність на початок планового періоду (вхідна); потужність на закінчення планового періоду (вихідна); середньорічна потужність.

Середньорічна потужність (МС.Р.) обчислюється як середньозважена величина, додаванням до вхідної потужності середньорічного приросту і відніманням середньорічного вибуття потужностей, тобто за формулою:

, (17);

де МП - вхідна виробнича потужність, див. вихідні дані, табл. 1, № 11;

і - приріст (“+”) або вибуття (“-”) виробничих потужностей в і-му місяці, див. вихідні дані, табл. 1, № 12;

і - номер місяця.

При цьому вихідна потужність (яка буде вхідною в наступному році) розраховується за формулою:

(18);

Приклад. На початок планового періоду МП=1000 од. В березні виведена потужність на 50 од., в липні на 100 од. В квітні ввели в експлуатацію потужностей на 150 од., а в серпні - на 150 од.

Середньорічна потужність рівна

МС.Р.=1000+[150(12-4)+150(12-8)-50(12-3)-100(12-7)] =1000+850=1071 од.

Кінцева вихідна потужність підприємства, яка буде початковою на майбутній плановий період, рівна:

МК=1000+150+150-50-100=1150 од.

2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої програми

На виробничу програму в основному впливає фонд часу роботи виробничого обладнання, який залежить від режиму роботи підприємства. Планування фонду робочого часу (ФРЧ) здійснюється з метою визначення кількості робочих днів (годин), що будуть фактично відпрацьовані одним працівником або одиницею обладнання протягом планового року. Визначення планового ФРЧ здійснюється у табличній формі:

Таблиця 5

Баланс робочого часу на ____ рік

п/п

Показник

Фонд часу

працівника

підприємства

1

2

3

4

1.

Загальна кількість календарних днів

*

*

2.

Кількість неробочих днів:

в т. ч. святкових

вихідних

*

*

*

*

3.

Кількість календарних робочих днів (номінальний фонд робочого часу)

*

*

4.

Невиходи на роботу, всього:

чергові і додаткові відпустки

відпустки по вагітності

виконання державних обов'язків

через хворобу

навчання

неявка з дозволу адміністрації

прогули

простої

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5.

Корисний ФРЧ

*

*

2.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання

Після розрахунку цехових планів виробництва визначають ступінь відповідності виробничій програмі кожного робочого місця та його виробничої потужності. Вирішення цієї задачі складається з розрахунку дійсного фонду часу роботи обладнання та часу, необхідного для виконання запланованої для цеху виробничої програми. В результаті порівняння цих величин визначають: коефіцієнт завантаження обладнання; пропускну спроможність обладнання; резерв або дефіцит обладнання.

Для галузей з безперервним процесом виробництва коефіцієнт завантаженості машин, обладнання визначається як відношення річного обсягу випуску продукції до суми добутків добової продуктивності роботи одиниці обладнання на річний фонд часу роботи одиниці обладнання:

(19);

де QВПЛ - виробнича програма по і-му агрегату в натуральних показниках або річний обсяг випуску продукції, див. формула (14);

МС.Р. - середньорічна потужність, див. формула (17);

- коефіцієнт використання фонду робочого часу, розраховується як відношення корисного фонду робочого часу підприємства до номінального, див. табл. 5;

2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства

2.5.1. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах

Основне виробництво - потреба в сировині та матеріалах для випуску готової продукції при встановлених нормах їх витрат розраховують методом прямого рахунку. Якщо один і той самий вид матеріалу використовується для виготовлення декількох виробів, то потреба в ньому обчислюється за формулою:

, (20);

де НQi - норма витрати матеріалу на виготовлення одиниці і-ї продукції, див. вихідні дані, табл. 1, № 13;

QВПЛ - обсяг виробництва і-го виду продукції в плановому періоді, див. формула (14);

n - кількість видів продукції, для виготовлення якої використовують даний матеріал.

Незавершене виробництво - потреба в матеріалах для виконання плану незавершеного виробництва розраховується з врахуванням тривалості виробничого циклу і планового випуску продукції визначається за формулою:

, (21);

де QЗ.К.ПЛ - обсяг незавершеного виробництва на кінець планового періоду в натуральних показниках;

QЗ.П.ПЛ - очікуваний обсяг незавершеного виробництва на початок планового періоду в натуральних показниках;

n - кількість найменувань продукції незавершеного виробництва.

Щоб отримати значення QЗ.К.ПЛ та QЗ.П.ПЛ потрібно поділити відповідні значення у вихідних даних табл. 1, № 9 на ціну одиниці продукції Ц, див. формула (12).

Потреба в мастильних матеріалах на плановий період обчислюється з врахуванням специфіки їх використання за формулою:

(22);

де Нм - норма витрат мастильних матеріалів на одну станко-годину роботи даного обладнання, див. вихідні дані, табл. 2;

Nо - кількість працюючих одиниць обладнання, див. вихідні дані, табл. 2;

ФРЧКОР.П.ПЛ - корисний фонд робочого часу підприємства в плановому році, днів, див. табл. 5;

kз - коефіцієнт змінності обладнання або кількість змін роботи підприємства, див. вихідні дані, табл. 1, № 29;

tз - тривалість робочої зміни, год., див. вихідні дані, табл. 1, № 16.

При розрахунку потреби в інструменті спочатку визначається їх номенклатура, а потім по кожному виду необхідний час роботи.

Річна потреба в інструменті обчислюється за формулою:

, (23);

де tм - машинний час роботи даним інструментом для виготовлення одиниці продукції, годин, див. вихідні дані, табл. 3;

QВПЛ - річна програма випуску продукції, шт., див. формула (14);

L - довжина робочої частини інструменту, мм, див. вихідні дані, табл. 3;

l - довжина частини інструменту, яка сточується за одну заточку, мм, див. вихідні дані, табл. 3;

tЗАТ - час роботи інструменту між двома заточками, годин, див. вихідні дані, табл. 3.

Потреба в матеріалах на ремонт обладнання залежить від виду і кількості обладнання, яке необхідно ремонтувати, та виду ремонтних робіт і обчислюється за формулою:

(24);

де kМ.Р. - коефіцієнт, який враховує витрату матеріалів на міжремонтне обслуговування обладнання, див. вихідні дані, табл. 4;

Нк - норма витрат матеріалів на одну ремонтну одиницю при капітальному ремонті обладнання, див. вихідні дані, табл. 4;

R1, R2, R3 - сума ремонтних одиниць обладнання, які підлягають капітальному, середньому і малому ремонтам, див. вихідні дані, табл. 4 ;

kс.к - коефіцієнт, що показує співвідношення між нормами витрат матеріалу при середньому та капітальному ремонтах, див. вихідні дані, табл. 4;

kм. к - аналогічно kс.к, тільки при малому та капітальному ремонтах, табл. 4.

Потреба в матеріалах на ремонт будівель на плановий період в натуральних показниках визначається виходячи з питомої ваги матеріальних витрат в загальній вартості ремонтних робіт за формулою:

(25);

де Qрем - обсяг ремонтних робіт, грн., див. вихідні дані, табл. 5 ;

Уз - питома вага матеріальних витрат в ремонтних роботах, %, див. вихідні дані, табл. 5;

Ум - питома вага даного матеріалу в загальних матеріальних затратах, %, див. вихідні дані, табл. 5;

ЦМ.Р. - планова ціна одиниці матеріалу, грн., див. вихідні дані, табл. 5.

Розрахунки по плануванню витрат в матеріально-технічних ресурсах рекомендується провести у таких таблицях:

Таблиця 6

Розрахунок потреби в матеріалах і комплектуючих для виконання плану основного виробництва

№ пп.

Найменування ресурсу

одиниці виміру

Норма витрат на одиницю продукції

Плановий обсяг виробництва, шт.

Потреба в ресурсі в натуральних показниках

ціна одиниці ресурсу, грн.

витрати на придбання ресурсів, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

матеріал 1

т

2

матеріал 2

т

3

матеріал 3

т

4

деталь 1

шт.

5

деталь 2

шт.

 

ВСЬОГО

 

-

-

-

-

Таблиця 7

Розрахунок потреби в матеріалах і комплектуючих для виконання плану незавершеного виробництва

№ пп.

Найменування ресурсу

одиниці виміру

Норма витрат на одиницю продукції

Сальдо незавершеного виробництва, шт.

Потреба в ресурсі, в натуральних показниках

Ціна одиниці ресурсу, грн.

Витрати на придбання ресурсів, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

матеріал 1

т

2

матеріал 2

т

3

матеріал 3

т

4

деталь 1

шт.

5

деталь 2

шт.

 

ВСЬОГО

 

-

-

-

-

Таблиця 8

Розрахунок потреби в мастильних матеріалах

Назва одиниці обладнання

Кількість працюючих одиниць обладнання, шт.

Норма витрат 1-го виду мастильних матеріалів на 1-у станко-годину, літрів

Норма витрат 2-го виду мастильних матеріалів на 1-у станко-годину, літрів

Корисний фонд роботи обладнання, днів

Коефіцієнт змінності обладнання

Тривалість робочої зміни, год.

Потреба в мастильних матеріалах 1-го виду, літрів

Потреба в мастильних матеріалах 2-го виду, літрів

вартість придбання мастильного матеріалу 1-го виду, грн.

вартість придбання мастильного матеріалу 1-го виду, грн.

1

Станок 1

2

Станок 2

3

Станок 3

4

Верстат 1

5

Верстат 2

6

Верстат 3

 

ВСЬОГО

-

-

-

-

-

-

Таблиця 9

Розрахунок потреби в інструменті

Номен-клатура інструментів

Машинний час роботи для виготовлення одиниці обладнання, годин

Довжина робочої частини інструменту, мм

Довжина частини інструменту, яка сточується за одну заточку, мм

Час роботи інструменту між двома заточками, годин

Річна потреба в інструменті, шт. (округлюється до більшого цілого)

Ціна одиниці інструменту, грн.

Річна сума витрат на придбання інструментів, грн.

Інструмент 1

Інструмент 2

Інструмент 3

ВСЬОГО

-

-

-

-

-

-

Таблиця 10

Розрахунок потреби в матеріалах на ремонт обладнання

Матеріали для ремонту обладнання

одиниці виміру

норма витрат матеріалів на одну ремонтну одиницю при капітальному ремонті

Сума ремонтних одиниць обладнання, що підлягають ремонту:

коефіцієнт, який враховує витрату матеріалів на міжремонтне обслуговування обладнання

коефіцієнт, який характеризує співвідношення між нормами витрат матеріалу при:

потреба в матеріалі, в натуральних показниках

ціна одиниці матеріалу, грн.

вартість придбання матеріалів для ремонту обладнання, грн.

капітальному

середньому

малому

середньому та капітальному ремонтах

малому та капітальному ремонтах

Матеріал 1

 

Матеріал 2

 

Матеріал 3

 

Матеріал 4

 

ВСЬОГО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблиця 11

Розрахунок витрат на ремонт будівлі

Матеріали для ремонту будівель

Одиниці виміру

Обсяг ремонтних робіт, грн.

Питома вага матеріальних витрат в ремонтних роботах, %

Питома вага даного матеріалу в загальних матеріальних затратах, %

Планова ціна одиниці матеріалу, грн.

Потреба в матеріалі в натуральних показниках

Витрати на придбання матеріалів, грн.

1

Матеріал 1

 

2

Матеріал 2

 

3

Матеріал 3

 

4

Матеріал 4

 

5

Матеріал 5

 

6

Матеріал 6

 

ВСЬОГО

-

-

-

-

-

-

2.5.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства

Розробка балансу матеріальних ресурсів є останнім етапом підготовки плану матеріально-технічного забезпечення. В балансі матеріальних ресурсів визначається потреба в кожному з них, джерела і розміри покриття потреби в ресурсах, кількість матеріалів, які необхідно завести зі сторони (імпорт).

Оформлюється баланс у вигляді таблиці.

Таблиця 12

Баланс матеріальних ресурсів на _____ рік

Потреба

Сума, грн.

Джерела покриття

потреби

Сума, грн.

1. Основне виробництво


назад | 1  2 3 4  | вперед